×

Tisztelt Hegyvidéki Polgár!

Amint arról korábban már többször is adtunk tájékoztatást, a Normafa-rehabilitáció keretében fontos cél a parkolás, közlekedés szabályozása és a védett erdő besorolású területek megóvása. A fejlesztés részeként épült meg az „új Eötvös út”, amely elhúzza a gépkocsiforgalmat a gerincről. A Konkoly-Thege úti parkoló kialakításával pedig megszűnik a védett erdőben levő, a síház melletti aszfaltos parkoló és buszforduló, a területet visszazöldítjük, illetve közösségi térré alakítjuk. A „régi” Eötvös út felső néhány száz méteres szakaszát is a gyalogosoknak, kirándulóknak kívánjuk átadni.
A Konkoly-Thege út az átalakítás kapcsán a síház felé zsákutcává válik, így lehet kialakítani egy olyan kulturált, bekerített parkolót a régi helyett, amely nemcsak távolabb kerül a Normafa legszebb, panorámás, védett részétől, de egyúttal megszünteti a jelenlegi rossz gyakorlatot is: nem lesz lehetőség az Eötvös út szélén szabálytalanul, valamint a Konkoly-Thege úton szintén szabálytalanul és az erdőt károsító módon parkolni.

Az „új Eötvös út” a Normafa Gyermekvasút állomás és a Konkoly-Thege Miklós út között elkészült, és megkezdődött az új parkoló kialakítása a Konkoly-Thege úton (amelyet követ majd a régi parkoló felszámolása, ligetes pihenőhellyé alakítása, és a régi Eötvös út felső szakaszának rehabilitációja).

Az új útpálya üzembe helyezésével egyidőben a Konkoly-Thege Miklós út „új Eötvös út” és az Eötvös út közötti szakasza építkezés miatt lezárásra kerül, ezért a 21-es autóbuszok útvonalában 2020. október 10-től a következő módosítások lesznek:

  • Csillebérc, KFKI felé: az Eötvös úton a Normafa Gyermekvasút megállóhelyig a busz változatlan útvonalon közlekedik, majd balra fordul az „új Eötvös úton”, és a Konkoly-Thege Miklós úthoz érve ismét balra fordul, és onnan tovább változatlan útvonalon halad. E változás kapcsán a Normafa megállóhely kimarad.
  • A Széll Kálmán tér felé: a Konkoly-Thege Miklós úton a busz a Csillagvizsgáló megállóhelyig változatlan útvonalon halad, majd jobbra fordul az „új Eötvös útra”, amelyen tovább változatlan útvonalon közlekedik. A Normafa megállóhely ebben az esetben is kimarad.

A 21A jelű és hétvégente a 212 jelű autóbuszok a Normafa Síháznál jelenleg meglevő buszforduló megszűntéig egyelőre változatlanul közlekednek a Normafához.

A fenti időponttól a Csillebérc, KFKI felé tartó autósok is az új útvonalon közlekedhetnek.

Köszönjük megértését.
Hegyvidéki Önkormányzat

Rendben, bezár

Közérdekű

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven (Adat nem áll rendelkezésre)
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása (Adat nem áll rendelkezésre)


II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése (Adat nem áll rendelkezésre)
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe (Adat nem áll rendelkezésre)
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása (Adat nem áll rendelkezésre)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege (Adat nem áll rendelkezésre)
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás (Adat nem áll rendelkezésre)
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő (Adat nem áll rendelkezésre)
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő (Adat nem áll rendelkezésre)
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája (Adat nem áll rendelkezésre)
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás (Adat nem áll rendelkezésre)
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről (Adat nem áll rendelkezésre)


III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése 
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv ál tal nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke


IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke (Adat nem áll rendelkezésre)
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái (Adat nem áll rendelkezésre)
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja (Adat nem áll rendelkezésre)
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei (Adat nem áll rendelkezésre)


V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei (Adat nem áll rendelkezésre)
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása (Adat nem áll rendelkezésre)
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja (Adat nem áll rendelkezésre)
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye (Adat nem áll rendelkezésre)


VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje (Adat nem áll rendelkezésre)
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) (Adat nem áll rendelkezésre)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai (Adat nem áll rendelkezésre)
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) (Adat nem áll rendelkezésre)
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói (Adat nem áll rendelkezésre)
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága (Adat nem áll rendelkezésre)
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje (Adat nem áll rendelkezésre)
8. A testületi szerv üléseinek napirendje (Adat nem áll rendelkezésre)
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása (Adat nem áll rendelkezésre)


VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása (Adat nem áll rendelkezésre)
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) (Adat nem áll rendelkezésre)
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza (Adat nem áll rendelkezésre)
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok (Adat nem áll rendelkezésre)
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota (Adat nem áll rendelkezésre)
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától (Adat nem áll rendelkezésre)
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól (Adat nem áll rendelkezésre)


VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk (Adat nem áll rendelkezésre)

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve (Adat nem áll rendelkezésre)
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) (Adat nem áll rendelkezésre)
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve (Adat nem áll rendelkezésre)
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai (Adat nem áll rendelkezésre)
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek (Adat nem áll rendelkezésre)
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél (Adat nem áll rendelkezésre)


XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista (Adat nem áll rendelkezésre)
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista (Adat nem áll rendelkezésre)


XII. Közzétételi egység: Közadatok újrahasznosítása
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével  (Adat nem áll rendelkezésre)
2. Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  (Adat nem áll rendelkezésre)
3. Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  (Adat nem áll rendelkezésre)
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás (Adat nem áll rendelkezésre)
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése (Adat nem áll rendelkezésre)
6. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege (Adat nem áll rendelkezésre)
7. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére) (Adat nem áll rendelkezésre)